Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Catering Kleintjens: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Catering Kleintjens.
Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Catering
Kleintjens en een cliënt waarop Catering Kleintjens deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door Catering Kleintjens gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14
dagen, tenzij anders aangegeven. Catering Kleintjens is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt
bevestigd, tenzij anders aangegeven en tenzij in de webshop besteld en betaald.
2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet
met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal
deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de
voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het
juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Catering Kleintjens is medegedeeld.
Catering Kleintjens is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand
van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5
neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal
deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij
in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van
het aantal deelnemers, is Catering Kleintjens gerechtigd de prijs naar het voorlopig
opgegeven aantal deelnemers te berekenen.
4. Catering Kleintjens is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de
overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij
wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in
de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer,
zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen
de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht
worden.
Artikel 4. Vertraging
1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten
door Catering Kleintjens aan cliënt doorberekend.
2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de
afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.
Artikel 5. Betaling
1. Bij een totaal bedrag van  1000.- euro of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van de
overeenkomst 25% van de totaalprijs en het resterende bedrag zal alvorens de
dienstverlening aan Catering Kleintjens contant of per banktransfer of per elektronische
betaling betaald worden. In de Webshop is altijd een volledige betaling verplicht.
2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Catering Kleintjens het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat
cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met
voorbehoud van alle rechten van Catering Kleintjens.
3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.
Artikel 6. Catering
1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Catering Kleintjens zelf, tenzij expliciet anders is
overeengekomen tussen Catering Kleintjens en cliënt.
2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen,
binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Catering Kleintjens.
3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder
ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Catering Kleintjens is verschuldigd,
worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum
van € 75,-.
Artikel 7. Annulering door cliënt
1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,-
administratiekosten te betalen
2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20%
van de totaalprijs te betalen.
3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de
totaalprijs te betalen.
4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100%
van de totaalprijs te betalen.
5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk(aangetekend) of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan
door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.
Artikel 8. Annuleringen door Catering Kleintjens
1. Catering Kleintjens is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als
overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare
omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Catering Kleintjens zodanig
bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder
zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen
en/of diensten en/of instellingen waarvan Catering Kleintjens gebruik wenst te maken bij het
uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of
opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Catering Kleintjens
onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op
het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Catering Kleintjens
geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na
aanbod aan Catering Kleintjens kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod
is aanvaard.
Artikel 9. Deelannulering
1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen
van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.
2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs
naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.
Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt
1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade
aan eigendommen van Catering Kleintjens, medewerkers of derden.
Artikel 11. Klachten
1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond
zelf gemeld te worden.
2. Catering Kleintjens kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het
totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 12. Personeel.

1. Door client ingehuurd personeel van Catering Kleintjens dient respectvol behandeld te worden. Anders behoudt Catering Kleintjens het recht om personeel van locatie weg te nemen zonder restitutie verplichting

2. Eventuele schade die personeel aan bezitting van de locatie maakt zijn voor kosten van de client.

3. Betaling van personeel zal vooraf geschieden, meer uren zullen via nacalculatie verrekend worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden
gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
in het arrondissement Maastricht.
3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de
andere partij schriftelijke mededeling doet